در این قسمت  ما سوالات بیست و یک الی سی را حل می کنیم و شما مشاهده می کنیم

که ما برای حل سوالی خاص از فلوچارت اختصاصی کتاب پاسخ یاب استفاده کرده
و این سوال را به راحتی حل می کنیم.

شما می تواتید از طریق لینک فیلم های آموزشی نظام مهندسی سایر قسمت های این مجموعه را تماشا و دانلود کنید .