در این قسمت شما مشاهده می کنید که برخی از سوالات 41 الی 57 را حل کرده و برخی دیگر را با علامت دایره متمایز می کنیم . ما در قسمت های بعدی این دسته از سوالات را که از ابتدا به دلیل وقت گیر بودن در حل با علامت دایره مشخص نمودیم شروع به پاسخ دادن می کنیم .

شما می توانید با مراجعه به اینستاگرام روبون قسمت های بعدی را بسیار زودتر از وب سایت تماشا کنید.

شما می تواتید از طریق لینک فیلم های آموزشی نظام مهندسی سایر قسمت های این مجموعه را تماشا و دانلود کنید .