اعتراضی که در حال حاضر مطرح می باشد در ارتباط با خود کارنامه فیزیکی می باشد یعنی آن کارنامه که از شما دریافت شده اشتباه صحیح شده است برای مثال شما گزینه ای ۳ زده اید و برای شما ۴ ثبت گردیده است شما به ۳۴ سوال پاسخ داده اید و در کارنامه شما ۳۰ سوال منظور گردیده است در واقع اشتباه دستگاه تصحیح کننده آزمون و بحث حذف سوال نیست و بحث محتوایی نیست و بحث فنی می باشد و سازمان سنجش با توجه به امکانات و تجربه ای که دارد بسیار کم پیش می آید که این مشکل برای شما پیش آید

سوالی که برای اکثر مهندسین پیش می آید این است که یک سوال باید حذف شود و یا چند سوال باید حذف شود ما باید چه کاری انجام دهیم .
چند هفته قبل مهلت ارسال اعتراضات بود . شما را دعوت به شنیدن متن کامل این مطلب در صوت زیر می نماییم