لطفا پس از دریافت پاسخیاب ، اصلاحیه را از سایت دانلود کرده و در پاسخیاب اعمال کنید اطلاعات بیشتر