محصولات آموزشی روبون

پک پاسخ یاب (کتاب پاسخ یاب جامع...

تومان ۶۸۰,۰۰۰   تومان ۵۴۴,۰۰۰

کتاب ۸۰۲۰ برق (نظارت)

تومان ۵۵,۰۰۰   تومان ۵۰,۰۰۰

کتاب ۸۰۲۰ جامع روبون

تومان ۱۸۰,۰۰۰   تومان ۱۴۴,۰۰۰

کتاب پاسخ یاب جامع

تومان ۵۹۰,۰۰۰   تومان ۴۷۲,۰۰۰

کتاب پاسخ یاب قانون

تومان ۹۰,۰۰۰   تومان ۷۲,۰۰۰