توضیحات

پک طلایی عمران نظارت شامل تمامی کتاب های موسسه روبون می باشد که برای آزمون عمران نظارت تولید شده است . شما با خرید این پک سه کتاب پاسخ یاب عمران نظارت و کتاب پاسخ یاب قانون و کتاب هشتاد بیست  عمران نظارت را دریافت خواهید کرد.