توضیحات

کتاب ۸۰۲۰ عمران نظارت از سری کتاب های ۸۰۲۰ روبون می باشد که متمرکز بر آزمون عمران و نظارت است . این کتاب به همراه کتاب پاسخ یاب عمران نظارت

به کسانی پیشنهاد می شود که تنها قصد شرکت در آزمون عمران نظارت را دارند.