توضیحات

میکروفهرست روبون:
دو اصل مهم در قبولی آزمون نظام مهندسی سرعت در پیداکردن مطالب و تسلط بر مفاهیم آنهاست.
در صورتی که در آزمون، موضوع و مبحث سوال را تشخیص دهیم سریع ترین روش جستجو، جستجوی اختصاصی بر اساس واژگان کلیدی همان مبحث  است.

کتاب میکروفهرست روبون بر این فرض شکل گرفته که ما تشخیص می دهیم سوال از کدام مبحث طراح شده است. این توانایی تشخیص با تمرین و حل تست های کتاب ۸۰۲۰ به دست می‎آید.

اگر مشکلی در سوالات و فهم آنها پیدا کردید، از طریق ذیل می‎توانید سوالات را
مطرح و پاسخ آن ها را دریافت کنید:  rooboon@ و یا www.rooboon.ir