شرایط کلاس کارشناس رسمی

۱۵۰ ساعت کلاس : شهریه ۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲ مرحله آزمون

پک کتاب

تخفیفات :

پایه یک و شرکت کنندگان دوره های قبل :

درصد تخفیف ۳۰ درصد :

۱۹۹۰۰۰۰

پایه ۲ :

در صد تخفیف ۲۵ درصد

۲۱۳۰۰۰۰

پایه ۳

در صد تخفیف ۲۰ در صد :

۲۲۸۰۰۰۰

بدون پایه و عدم حضور در دوره های قبلی

در صد تخفیف : ۱۵ در صد

۲۴۳۰۰۰۰

 

شرایط کلاس نظارت و اجرا

  • ۹۶ ساعت کلاس : شهریه ۱,۴۰۰,۰۰۰
  • ۱۰ مرحله آزمون ( ۸ آزمون مرحله ای و ۲ آزمون جامع ) : هزینه ۲۰۰,۰۰۰
  • پک کتاب ( ۸۰۲۰ :قیمت ۱۵۰,۰۰۰ / پاسخیاب روبون : قیمت ۳۵۰,۰۰۰ / پاسخیاب قانون روبون: ۸۰,۰۰۰)

جمعا شهریه کلاس : ۲,۱۸۰,۰۰۰

تخفیف:

از  ۱۴ اردبهشت ماه الی ۲۰ اردیبهشت ماه

درصد تخفیف : ۳۵ در صد

شهریه : با محاسبه تخفیف :  ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

از ۲۱  اردیبهشت ماه هفته آخر ثبت نام

در صد تخفیف :  ۳۰ در صد

شهریه : با محاسبه تخفیف :  ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

 

شرایط کلاس طراحی :  

۳۶ ساعت کلاس : شهریه ۹۹۰۰۰۰

هفته ای یک جلسه هر جلسه ۴ ساعت